Samisk politikk 2015

Et svært viktig tema for Sametinget er bruk av samiske språk. Som urfolk har samene rett til en særlig beskyttelse av språket sitt. Sametinget arbeider med samenes rett til å bruke samisk i viktige arenaer, for eksempel i møte med rettsvesenet og helsevesenet, men også for å opprette flere samiske språksentre og andre tiltak som fremmer bruk av samiske språk. Det satses i særlig sterk grad på de unge og på skole, for å sikre at samisk skal brukes også i framtiden.

Arbeid for å øke samisk brukere

For å øke antallet aktive brukere av samisk på sikt, arbeides det også med å styrke opplæringen av samisk allerede i barnehagen. Gáisi, Kåfjord og Storfjord språksentre har nylig gått sammen for å gi barn og unge mer moderne samiske språkarenaer, og Sametinget støtter prosjektet med 465.200 kroner. I fjor ble det klart et samisk tastatur for smarttelefoner. Samisk inneholder mange spesialtegn, og denne appen som er gratis gjør det enklere å bruke samisk som hverdagsspråk også ved bruk av moderne teknologi. Appen ble utarbeidet ved Universitetet i Tromsø.

Samisk styre over samisk kultur

Sametinget arbeider for å styrke samisk kulturutøvelse. Blant annet innebærer det en sterk involvering i utviklingen av samisk kunst og kultur og et arbeid for å sikre at alle skal få ta del i samisk kultur i sitt eget nærmiljø. Nå skal flere historiske kulturgjenstander leveres tilbake slik at samene selv kan forvalte denne viktige delen av deres kulturarv. Norsk Folkemuseum og Kulturhistorisk museum skal tilbakeføre over 2000 gjenstander, blant annet den kjente Bindalstrommen. Å få disse gjenstandene tilbake i samisk eie har en stor symbolsk verdi.

Sametinget – viktige oppgaver

samtingetSametinget arbeider aktivt med å fremme et sterkt og allsidig næringsliv som tar hensyn til samisk kultur og til naturen og miljøet. Reindrift har som næring selvsagt en helt sentral rolle i samiske områder. De arbeider nå med å utforme en sametingsmelding om reindrift som etter planen skal legges fram i 2016. Sametinget har oppfordret folk til å komme med innspill som kan ha betydning for meldingen, særlig skal det være et fokus på bærekraftig reindrift. Fristen for å komme med innspill gikk ut i september i år. Det arbeides aktivt med å verne samiske kulturminner, og Sametinget har forvaltningsmyndighet for disse. Sametingsrådet har bevilget 2,7 millioner til ulike prosjekter innenfor bevaring av samiske kulturminner. Blant annet skal det ses på samiske minner knyttet til Rørosområdet under andre verdenskrig, noe som ikke har vært gjort i særlig grad tidligere. Det ble også bevilget midler til private eiere av fredede bygninger og Kvalsund kommune fikk midler til en minnetavle for å hedre den samiske læreren og forfatteren Anders Larsen.

Privacy Policy