Samer og reindrift

renarSamefolket blir i dag sett på som en sammensatt minoritetsgruppe. Jakt, fangst og reindrift står sentralt i samisk kultur og tradisjon, spesielt reindrift, som blir sett på som en samisk identitet. Samene ønsker å bevare tradisjonelle verdier, men også gode forbindelser til naturomgivelsene. Dermed spiller bærekraftig utvikling, og hvordan vi tar vare på omgivelsene våre, en stor rolle.

Gode, næringsrike naturområder er svært viktig for å holde reinen frisk, da reinen går på naturbeite året rundt. Menneskene må ta ansvar. Reindriftsnæringen har vært økonomisk dårlig helt siden 1980-årene. Antallet på rein har økt betraktelig i Finnmark, og beitegrunnlaget er ikke like godt som før. Stortinget vedtok dermed et omstillingsprogram for indre Finnmark i 1993 med varighet i 5 år. Hensikten var å danne flere arbeidsplasser, få et sterkere næringsgrunnlag og forbedre utdanningsmulighetene, hvilket var delvis vellykket. Tsjernobyl-ulykken i 1986 og utslipp av radioaktiv forurensning av reinbeitene, har også vært en hemmende faktor for reindriften og naturomgivelsene.

I nasjonal målestokk er reindriftsnæringen en liten næring, men den har stor betydning regionalt. Dette er en av mange grunner til hvorfor det er så viktig at vi tar vare på naturomgivelsene våre. Vi må beholde en viktig næring.

Privacy Policy