Finske samer

samer3Selv om samer anses som ett folk, finner det forskjeller innen bosettingsmønstre, levesett og nasjonalitet. Samene bor i dag i Sapmi, eller Sameland, som omfatter områder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det bor rundt 9000 samer i Finland, i kommunene Utsjok, Enontekis, Enare og deler av Sodankylä. De har kulturelt selvstyre innen sitt bosettingsområde, med Sametinget i Enare som forvaltningsorgan.

For tiden pågår det stadige diskusjoner rundt samenes selvbestemmelse og landrettigheter. Finland ligger noe etter i ivaretakelsen av sin urbefolkning. Samene ble anerkjent som urfolk i den finske grunnloven i 1995, men så sent som i mars 2015 valgte Riksdagen i Finland å utsette saken om ratifisering av ILO-konvensjon nr. 169 om urfolks rettigheter. Dette påvirker blant annet samenes landrettigheter, da 90% av deres landområder tilhører myndighetene.

Selv om det samiske samfunnet er like sammensatt som andre samfunn, står jakt, fangst og reindrift fremdeles sentralt. Deres livsstil trues følgelig av konkurrerende landinteresser. Til tross for at samene ikke er spesielt folkerike i Finland kan de skilte med hele tre språk: Nordsamisk, enarisamisk og skoltesamisk. Alle de samiske språkene står på UNESCOs “røde liste” over truede språk. Blant Sametingets fremste oppgaver er nettopp bevaringen av samisk språk og kultur.

Privacy Policy